ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 

Сумський обласний центр зайнятості

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Сумський обласний центр зайнятості, відділ організації надання послуг роботодавцям

40030, м. Суми, пл..Незалежності,3

2 поверх, каб. 201

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер: 8.00 – 17.15
п’ятниця: 8.00 – 16.00,

обідня перерва, 12.00 – 13.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон – (0542) 68-55-10,

факс (0542)68-55-05;
E-mail : inspekt@socz.gov.ua

http://www.dcz.gov.ua/sum/control/uk/index 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р № 5067-VI (із змінами, внесеними Законом України від 23.05.2017 р. № 2058-VIII) - далі Закон

Умови отримання адміністративної послуги

5.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Застосування на посаді (посадах) праці:

- відряджених іноземних працівників;

- внутрішньокорпоративних цесіонаріїв;

- іноземних високооплачуваних професіоналів;

- іноземних ІТ-професіоналів;

- іноземних найманих працівників;

- іноземних працівників творчих професій;

- іноземців та осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

- засновників та/або учасників, та/або бенефіціарів (контролерів) юридичної особи, створеної в Україні;

- випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

- Заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов'язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;

- копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;

- кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

- копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем.

Роботодавець додатково подає такі документи стосовно:

- випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів - копію диплома про вищу освіту відповідного університету, визнаного в Україні в установленому порядку;

- іноземних працівників творчих професій - нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об'єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право);

- відряджених іноземних працівників - копію договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб'єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг);

- внутрішньокорпоративних цесіонаріїв - рішення іноземного суб'єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та копія контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб'єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні;

- осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, - копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні.

Документи, які були видані за кордоном, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не визначено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

7.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає особисто або через уповноважену ним особу.

8.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна.

Безоплатна для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця.

 

У разі платності:

8.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р № 5067-VI (із змінами, внесеними Законом України від 23.05.2017 р. № 2058-VIII)

8.2.

Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу

Розмір плати за видачу дозволу становить:

- для дозволів, що видаються на строк від одного до трьох років - шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

- для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

- для дозволів, що видаються на строк до шести місяців - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи.

Плата зараховується до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

8.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, відкритий у територіальному органі Державної казначейської служби.

9.

Строк надання адміністративної послуги

7 робочих днів з дня отримання відповідної заяви.

10.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

- неусунення підстав для зупинення розгляду заяви або визнання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

- відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем.

11.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

12.

Способи отримання відповіді (результату)

Протягом двох робочих днів з дня прийняття рішення, надсилається роботодавцю копія рішення поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для внесення плати, а також розміщується на офіційному веб-сайті Сумського обласного центру зайнятості інформація про прийняте рішення та платіжні реквізити для внесення плати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок (типовий)

                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                       постановою Кабінету Міністрів України 
                                                                 від                       2017 р.   №

___________________________________________________________________________
     (найменування територіального органу, до якого подається заява)

___________________________________________________________________________
   (повне та скорочене найменування роботодавця – юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи − підприємця)

 

ЗАЯВА

про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці

іноземців та осіб без громадянства

 

Прошу видати дозвіл на застосування праці  _________________________________________

                                                                                                                                         (прізвище,

________________________________________________________________________________

                                                                                                ім’я, по батькові)

_______________________________________________________________________________
                                                                                       (громадянство ∕ підданство)

на строк

_______________________________________________________________________________________
                                       (зазначається строк дії дозволу згідно з  вимогами  статті 423 Закону України „Про зайнятість населення”)

на посаді (за професією)

______________________________________________________________________________,

(згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 „Класифікатор професій”)

який є

 • іноземним найманим працівником;
 • відрядженим іноземним працівником;
 • внутрішньокорпоративним цесіонарієм;
 • іноземним високооплачуваним професіоналом;
 • засновником та∕ абоучасником, та ∕ або бенефіціаром (контролером) юридичної особи, створеної в Україні;
 • іноземним працівником творчої професії;
 • іноземцем чи особою без громадянства, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
 • іноземним ІТ-професіоналом;
 • дипломованим випускником університету, віднесеного до першої сотні у світовому рейтингу_______________________________________________________________

(назва світового рейтингу)

Підтверджую, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці.

Електронна адреса ______________________________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 „Класифікація видів економічної діяльності”:

________________________________________________________________________________
 

Місцезнаходження роботодавця – юридичної особи / фізичної особи – підприємця

_____________________________________________________________________________

Контактний телефон____________________________________________________________

Додаток: на ___ арк.

 

___ ____________ 20___ р.

________________
(підпис керівника юридичної особи ∕ фізичної особи − підприємця)

       __________________
                     (прізвище та ініціали)

                                                     МП (за наявності)

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 

Сумський обласний центр зайнятості

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Сумський обласний центр зайнятості, відділ організації надання послуг роботодавцям

40030, м. Суми, пл..Незалежності,3

2 поверх, каб. 201

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер: 8.00 – 17.15
п’ятниця: 8.00 – 16.00,

обідня перерва, 12.00 – 13.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон – (0542) 68-55-10,

факс (0542)68-55-05;
E-mail : inspekt@socz.gov.ua

http://www.dcz.gov.ua/sum/control/uk/index 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р № 5067-VI (із змінами, внесеними Законом України від 23.05.2017 р. № 2058-VIII) – далі Закон

Умови отримання адміністративної послуги

5.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

- Заява за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України;

- фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

- документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися.

7.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає особисто або через уповноважену ним особу.

8.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна.

Безоплатна для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

У разі платності

9.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р № 5067-VI (із змінами, внесеними Законом України від 23.05.2017 р. № 2058-VIII)

10.

Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу

Розмір плати за продовження дії дозволу становить:

- для дозволів, дія яких продовжується на строк від одного до трьох років - шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

- для дозволів, дія яких продовжується на строк від шести місяців до одного року включно - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

- для дозволів, дія яких продовжується на строк до шести місяців - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи.

Плата зараховується до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

11.

Строк надання адміністративної послуги

3 робочих дні з дня отримання відповідної заяви

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

- не усунення підстав для зупинення розгляду заяви або визнання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

- подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 426 Закону;

- відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем.

13.

Результат надання адміністративної послуги

Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Протягом двох робочих днів надсилається роботодавцю копія рішення поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для внесення плати, а також розміщується на офіційному веб-сайті Сумського обласного центру зайнятості інформація про прийняте рішення та платіжні реквізити для внесення плати.

 

 

 

 

 

Зразок (типовий)

                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                         постановою Кабінету Міністрів України 
                  від                       2017 р.   №

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування територіального органу, до якого подається заява)

_______________________________________________________________________________
   (повне та скорочене найменування роботодавця – юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи − підприємця)

 

ЗАЯВА

про продовження дії дозволу на застосування праці

іноземців та осіб без громадянства

 

Прошу видати дозвіл на застосування праці    ___________________________________

(прізвище,

________________________________________________________________________________

                ім’я, по батькові)

______________________________________________________________________________
                     (громадянство ∕ підданство)

на строк

_______________________________________________________________________________________ 
                             (зазначається строк дії дозволу згідно з  вимогами  статті 423 Закону України „Про зайнятість населення”)

на посаді (за професією)

________________________________________________________________________________,

(згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 „Класифікатор професій”)

який є

 • іноземним найманим працівником;
 • відрядженим іноземним працівником;
 • внутрішньокорпоративним цесіонарієм;
 • іноземним високооплачуваним професіоналом;
 • засновником та∕ абоучасником, та ∕ або бенефіціаром (контролером) юридичної особи, створеної в Україні;
 • іноземним працівником творчої професії;
 • іноземцем чи особою без громадянства, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
 • іноземним ІТ-професіоналом;
 • дипломованим випускником університету, віднесеного до першої сотні у світовому рейтингу_______________________________________________________________

(назва світового рейтингу)

Підтверджую, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці.

Електронна адреса _______________________________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 „Класифікація видів економічної діяльності”:

______________________________________________________________________________
 

Місцезнаходження роботодавця – юридичної особи / фізичної особи – підприємця

____________________________________________________________________________

Контактний телефон______________________________________________________

Додаток: на ___ арк.

 

___ ____________ 20___ р.

________________
(підпис керівника юридичної особи ∕ фізичної особи − підприємця)

    __________________
                 (прізвище та ініціали)

                                                     МП (за наявності)

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 

Сумський обласний центр зайнятості

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Сумський обласний центр зайнятості, відділ організації надання послуг роботодавцям

40030, м. Суми, пл..Незалежності,3 2 поверх, каб. 201

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер: 8.00 – 17.15
п’ятниця: 8.00 – 16.00,

обідня перерва, 12.00 – 13.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон – (0542) 68-55-10,

факс (0542) 68-55-05;
E-mail : inspekt@socz.gov.ua

http://www.dcz.gov.ua/sum/control/uk/index 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р № 5067-VI (із змінами, внесеними Законом України від 23.05.2017 р. № 2058-VIII) – далі Закон.

Умови отримання адміністративної послуги

5.

Підстава для одержання адміністративної послуги

- Зміна найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізація або виділ юридичної особи - роботодавця, зміна імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;

- оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства;

- зміна назви посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

- Заява за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України;

- у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем - копію паспорта фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;

- у разі виникнення обставин, передбачених п. 2 ч.1 ст. 425 Закону - копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;

- у разі виникнення обставин, передбачених п. 3 ч.1 ст. 425 Закону - проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту).

7.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає особисто або через уповноважену ним особу.

8.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна.

9.

Строк надання адміністративної послуги

3 робочих дні з дня отримання відповідної заяви.

10.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства.

11.

Способи отримання відповіді (результату)

Видається заявникові (уповноваженій ним особі).

 

 

Зразок (типовий)

                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                         постановою Кабінету Міністрів України
                     від                       2017 р.   №

__________________________________________________________________________(найменування територіального органу, до якого подається заява)

 

_______________________________________________________________________________
          (повне та скорочене найменування роботодавця – юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи − підприємця)

 

 

ЗАЯВА

про внесення змін до дозволу на застосування праці

іноземців та осіб без громадянства

 

Прошу   внести   зміни   до   дозволу   №  ________   на   застосування   праці

_______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________________________________________________
                                                                                                (громадянство  ∕ підданство)

 у зв’язку із

 • зміною найменування юридичної особи – роботодавця, реорганізацією або виділом юридичної особи – роботодавця, зміною імені та ∕ або по батькові фізичної особи – підприємця, який є роботодавцем;
 • оформленням нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі в разі зміни імені та ∕ або по батькові іноземця або особи без громадянства;
 • зміною назви посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

Електронна адреса ____________________________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 „Класифікація видів економічної діяльності”:

________________________________________________________________________---______
________________________________________________________________________________
 

Місцезнаходження роботодавця – юридичної особи  ∕  фізичної особи – підприємця
________________________________________________________________________________

Контактний телефон_________________________________________________________

Додаток: на ___ арк.

 

___  ____________ 20___ р.                                   

________________
(підпис керівника юридичної особи / фізичної особи − підприємця)

__________________
(прізвище та ініціали)

 

                                                       МП (за наявності)

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З СКАСУВАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 

Сумський обласний центр зайнятості

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Сумський обласний центр зайнятості, відділ організації надання послуг роботодавцям

40030, м. Суми, пл..Незалежності,3

2 поверх, каб. 201

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер: 8.00 – 17.15
п’ятниця: 8.00 – 16.00,

обідня перерва, 12.00 – 13.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон – (0542) 68-55-10,

факс (0542)68-55-05;
E-mail : inspekt@socz.gov.ua

http://www.dcz.gov.ua/sum/control/uk/index 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р № 5067-VI (із змінами, внесеними Законом України від 23.05.2017 р. № 2058-VIII)

Умови отримання адміністративної послуги

5.

Підстава для одержання адміністративної послуги

- Трудовий договір (контракт) з іноземцем чи особою без громадянства припинено;

- припинено виконання договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб'єктами господарювання, у зв'язку з яким був направлений іноземець або особа без громадянства;

- територіальний орган або підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, прийняв рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява у довільній формі про скасування дозволу;

 

дозвіл.

7.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає особисто або через уповноважену ним особу.

8.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна.

9.

Результат надання адміністративної послуги

Скасування дозволу.

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.

Реєстрація територіальним органом Державної служби зайнятості в області заяви та документів, які до неї додаються

Провідний фахівець

Відділ організації надання послуг роботодавцям

у день подання заяви

2.

Прийняття рішення територіальним органом Державної служби зайнятості в області щодо видачі дозволу

Керівник територіального органу Державної служби зайнятості в області або його заступники

Відділ організації надання послуг роботодавцям

1 – 7 робочих днів з дня реєстрації документів

3.

Повідомлення заявника про прийняте рішення

Провідний фахівець

Відділ організації надання послуг роботодавцям

1 – 2 робочих дні з дати прийняття відповідного рішення

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.

Реєстрація територіальним органом Державної служби зайнятості в області заяви та документів, які до неї додаються

Провідний фахівець

Відділ організації надання послуг роботодавцям

у день подання заяви

2.

Прийняття рішення територіальним органом Державної служби зайнятості в області щодо продовження дії дозволу

Керівник територіального органу Державної служби зайнятості в області або його заступники

Відділ організації надання послуг роботодавцям

1 – 3 робочих днів з дня реєстрації документів

3.

Повідомлення заявника про прийняте рішення

Провідний фахівець

Відділ організації надання послуг роботодавцям

1 – 2 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З  ВНЕСЕННЯ ЗМІН

ДО ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.

Реєстрація територіальним органом Державної служби зайнятості в області заяви та документів, які до неї додаються

Провідний фахівець

Відділ організації надання послуг роботодавцям

У день подання заяви

2.

Прийняття рішення територіальним органом Державної служби зайнятості в області щодо видачі дубліката дозволу

Керівник територіального органу Державної служби зайнятості в області або його заступники

Відділ організації надання послуг роботодавцям

1 – 3 робочих днів з дня реєстрації документів

3.

Повідомлення заявника про прийняте рішення

Провідний фахівець

Відділ організації надання послуг роботодавцям

1 – 2 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З СКАСУВАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.

Реєстрація територіальним органом Державної служби зайнятості в області заяви та документів, які до неї додаються

Провідний фахівець

Відділ організації надання послуг роботодавцям

У день подання заяви

2.

Прийняття рішення територіальним органом Державної служби зайнятості в області щодо анулювання дозволу

Керівник територіального органу Державної служби зайнятості в області або його заступники

Відділ організації надання послуг роботодавцям

1 – 3 робочих днів з дня реєстрації документів