Додаток 1

до наказу Сумського обласного

центру зайнятості

від  16.12.2021266

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

З ОТРИМАННЯ РОБОТОДАВЦЕМ ДОЗВОЛУ

НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 

Сумський обласний центр зайнятості

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ,

відділ організації надання послуг роботодавцям

40030, м. Суми, пл. Незалежності,3

2 поверх, каб. 210

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер: 8.00 – 17.15

п’ятниця: 8.00 – 16.00,

обідня перерва: 12.00 – 13.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон – (0542) 68-55-10,

факс (0542) 68-55-05;

E-mail: inspekt@socz.gov.ua

https://sum.dcz.gov.ua/

Інформація про центр зайнятості/філію Сумського ОЦЗ (далі - ЦЗ/філія),

через який здійснюється надання адміністративної послуги

4.

Місцезнаходження ЦЗ/філії надання адміністративної послуги

ЦЗ/філії

5.

Інформація щодо режиму роботи ЦЗ/філії надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер: 8.00 – 17.15

п’ятниця: 8.00 – 16.00

 

6.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти ЦЗ/філії та веб-сайт Сумського ОЦЗ надання адміністративної послуги

ЦЗ/філії

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

7.

Закони України

Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI – далі Закон

 

8.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. № 858 «Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства» із змінами.

 

Умови отримання адміністративної послуги

9.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява роботодавця або уповноваженого представника для отримання дозволу для таких категорій осіб, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України:

- іноземних найманих працівників;

- відряджених іноземних працівників;

- внутрішньокорпоративних цесіонаріїв;

- іноземців та осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

- особи, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та особи, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства;

- іноземних високооплачуваних професіоналів;

- засновників та/або учасників, та/або бенефіціарів (контролерів) юридичної особи, створеної в Україні;

- випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України;

- іноземних працівників творчих професій;

- іноземних ІТ-професіоналів;

- гіг-спеціалістів (стаття 421 Закону України «Про зайнятість населення»).

10.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства роботодавець або уповноважена особа подає:

1) заяву за формою, визначеною  Кабінетом Міністрів України;

2) кольорову фотокартку іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

3) копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;

4) копію проекту трудового договору (контракту) або гіг-контракту з іноземцем або особою без громадянства, посвідчену роботодавцем.

Для працевлаштування окремих категорій іноземців та осіб без громадянства роботодавець додатково подає такі документи стосовно:

- випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів - копія диплома про вищу освіту відповідного університету, визнаного в Україні в установленому порядку;

- іноземних працівників творчих професій - нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об'єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право);

- відряджених іноземних працівників - копію договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб'єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг);

- внутрішньокорпоративних цесіонаріїв - рішення іноземного суб'єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та копія контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб'єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні;

- осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту-копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні;

- осіб, стосовно яких  подали заяву про визнання особою без громадянства, та осіб, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства - копія довідки про звернення за визнанням особою без громадянства.

11.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заяву та додані до неї документи подає роботодавець особисто або уповноважена ним особа через ЦЗ/філію у паперовій формі

12.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна.

(безоплатно: на застосування праці осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та осіб, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства, здійснюються).

12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI

12.2.

Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу

Розмір плати за видачу дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства становить:

- для дозволів, що видаються на строк від одного до трьох років - шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

- для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

- для дозволів, що видаються на строк до шести місяців - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи.

Роботодавець вносить плату протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про видачу дії дозволу, яке надсилається регіональним центром зайнятості, поштою з повідомленням про вручення.

Якщо роботодавець не вніс плату протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про видачу або продовження дії дозволу, таке рішення скасовується.

12.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, відкритий у територіальному органі Казначейства.

13.

Строк надання адміністративної послуги

7 робочих днів з дня отримання відповідної заяви.

14.

Перелік підстав для зупинення розгляду заяви про видачу дозволу

Підставами для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви відповідно до частини третьої статті  428 Закону України «Про зайнятість населення» є:

1) подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень;

2) подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;

3) невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим цим Законом, складення заяви не за встановленою формою;

4) наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою;

5) невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.

15.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства відповідно до статті  429 Закону України «Про зайнятість населення» є:

1) неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання регіональним центром зайнятості, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

2) подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 426 Закону України «Про зайнятість населення»;

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем.

16.

Результат надання адміністративної послуги

- Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

- Відмова у видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

17.

Способи отримання відповіді (результату)

У разі відсутності підстав для зупинення розгляду заяви копія рішення надсилається роботодавцю протягом 2 робочих днів поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для внесення плати (у разі прийняття рішення про видачу), також інформація про прийняте рішення та платіжні реквізити для внесення плати розміщується на офіційному веб-сайті Сумського обласного центру зайнятості.

У разі встановлення наявності підстав для зупинення розгляду заяви не пізніше наступного робочого дня приймається рішення про зупинення розгляду заяви, в якому зазначаються підстави для його прийняття. Копія рішення про зупинення розгляду заяви надсилається роботодавцеві поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

У разі відмови у видачі дозволу подані документи повертаються (видаються особисто, надсилаються поштовим відправленням) роботодавцю не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від роботодавця заяви про їх повернення.

Видача оформленого бланку дозволу на застосування праці іноземця здійснюється через ЦЗ/філію (у разі бажання отримати оформлений дозвіл у ЦЗ/філії, де були подані документи).

 

Додаток 2

до наказу Сумського обласного

центру зайнятості

від  16.12.2021266

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

З ОТРИМАННЯ РОБОТОДАЦЕМ ДОЗВОЛУ

НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Сумський обласний центр зайнятості

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.

Прийом, реєстрація заяви з пакетом документів та складання опису

Адміністратор ЦЗ/філії

ЦЗ/філія

У день надходження заяви

2.

Передача/прийом заяви суб’єкта звернення з доданими документами

Адміністратор ЦЗ/філії / консультант роботодавця ЦЗ/філії/ начальник відділу організаційної роботи та архівної справи Сумського ОЦЗ

ЦЗ/філія /

Відділ організаційної роботи та архівної справи Сумського ОЦЗ

У день надходження заяви

3.

Перевірка заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду

Провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

Відділ організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

Протягом наступного робочого дня після отримання заяви

4.

Прийняття рішення про зупинення розгляду заяви (за наявності підстав)

Директор Сумського ОЦЗ або його заступники

Відділ організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

Не пізніше наступного робочого дня після перевірки заяви та доданих до неї документів

5.

Повідомлення заявника про зупинення розгляду заяви

Провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

Відділ організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

Не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про зупинення розгляду заяви

6.

Прийняття рішення  Сумським обласним центром зайнятості  щодо видачі дозволу

Директор Сумського ОЦЗ або його заступники

Відділ організації надання послуг роботодавцям

7 робочих днів з дня отримання заяви та документів; строк прийняття рішення за обставин зупинки розгляду зави, продовжується з дня подання заяви про додавання документів або мотивувального листа, з урахуванням часу який минув до зупинення розгляду заяви

 

7.

Повідомлення заявника про прийняте рішення

Провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

Відділ організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

2 робочих дні з дати прийняття рішення

8.

Оформлення дозволу

Провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

Відділ організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

1-2 робочих дні з дати надходження коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

9.

Контроль за надходженням коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (у разі платності послуги)

Провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

Відділ організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

10 робочих днів з дня отримання роботодавцем рішення про видачу дозволу, надісланого  поштою з повідомленням про вручення

10.

Передача дозволу або письмової відмови з посиланням на чинне законодавство до ЦЗ/філії (у разі бажання отримати дозвіл у ЦЗ/філії де були подані документи)

Провідний фахівець відділу організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ/ Адміністратор ЦЗ/філії

Відділ організації надання послуг роботодавцям

На наступний день після оформлення дозволу

11.

Видача суб’єкту звернення адміністративної послуги

Адміністратор ЦЗ/філії

ЦЗ/філія

У день звернення

 

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858

_____________________________________________

(найменування органу, до якого подається заява)

_____________________________________________

(повне та скорочене найменування роботодавця -

_____________________________________________

юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи - підприємця)

ЗАЯВА
про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців

та осіб без громадянства

Прошу видати дозвіл на застосування праці ___________________________________

(прізвище,

_____________________________________________________________________________

ім’я, по батькові)

_____________________________________________________________________________

(громадянство/підданство)

на строк ______________________________________________________________________

(зазначається строк дії дозволу згідно з вимогами статті 423 Закону України
“Про зайнятість населення”)

на посаді (за професією) ________________________________________________________,

(згідно з Національним класифікатором
ДК 003:2010 “Класифікатор професій”)

який є:

 • іноземним найманим працівником;
 • відрядженим іноземним працівником;
 • внутрішньокорпоративним цесіонарієм;
 • іноземним високооплачуваним професіоналом;
 • засновником та/або учасником, та/або бенефіціаром (контролером) юридичної особи, утвореної в Україні;
 • іноземним працівником творчої професії;
 • іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
 • особою, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, або особою, яка оскаржує рішення про відмову у визнанні особою без громадянства;
 • іноземним ІТ-професіоналом;
 • випускником вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу _________________________________________________________________.

(назва світового рейтингу)

Підтверджую, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів не пов’язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці.

Адреса електронної пошти _________________________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” ______________________________

Місцезнаходження роботодавця - юридичної особи/фізичної особи - підприємця

_____________________________________________________________________________

Контактний телефон _____________________________________________________

 

_______________________________

(підпис керівника юридичної особи ∕
фізичної особи - підприємця)

_____________________

(ініціали та прізвище)

Додаток: на ___ арк.

___ ___________ 20___ р.

 

 

МП (за наявності)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1096 від 11.11.2020}

 

Додаток 3

до наказу Сумського обласного

центру зайнятості

від  16.12.2021266

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

З ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ДОЗВОЛУ

НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Сумський обласний центр зайнятості

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ, відділ організації надання послуг роботодавцям

40030, м. Суми, пл.Незалежності,3

2 поверх, каб. 210

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер: 8.00 – 17.15

п’ятниця: 8.00 – 16.00,

обідня перерва: 12.00 – 13.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон – (0542) 68-55-10,

факс (0542) 68-55-05;

E-mail: inspekt@socz.gov.ua

https://sum.dcz.gov.ua/

Інформація про центр зайнятості/філію Сумського ОЦЗ (далі - ЦЗ/філія),

через який здійснюється надання адміністративної послуги

4.

Місцезнаходження ЦЗ/філії надання адміністративної послуги

ЦЗ/філії

5.

Інформація щодо режиму роботи ЦЗ/філії надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер: 8.00 – 17.15

п’ятниця: 8.00 – 16.00

 

6.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти ЦЗ/філії та веб-сайт Сумського ОЦЗ надання адміністративної послуги

ЦЗ/філії

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

7.

Закони України

Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI – далі Закон

8.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. № 858 «Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства» із змінами.

Умови отримання адміністративної послуги

9.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява роботодавця або уповноваженого представника про продовження дії дозволу

10.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Для продовження дії дозволу роботодавець або уповноважена особа подає такі документи:

1) Заяву за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України;

2) фотокартку іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

3) документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися.

 

11.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заяву та додані до неї документи подає роботодавець не пізніш як за 20 календарних днів до закінчення строку дії дозволу особисто або уповноважена ним особа через ЦЗ/філію у паперовій формі.

12.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна.

(безоплатно: на застосування праці осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та осіб, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства).

12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про зайнятість населення»

12.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 Розмір плати за продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства становить:

- для дозволів, дія яких продовжується  на строк від одного до трьох років - шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

- для дозволів, дія яких продовжується на строк від шести місяців до одного року включно - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

- для дозволів, дія яких продовжується на строк до шести місяців - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи.

Роботодавець вносить плату протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про продовження дії дозволу, яке надсилається регіональним центром зайнятості, поштою з повідомленням про вручення.

Якщо роботодавець не вніс плату протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про видачу або продовження дії дозволу, таке рішення скасовується.

12.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, відкритий у територіальному органі Казначейства

13.

Строк надання адміністративної послуги

3 робочих дні з дня отримання заяви

14.

Перелік підстав для зупинення розгляду заяви про продовження дії дозволу

Підставами для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви відповідно до частини третьої статті  428 Закону України «Про зайнятість населення» є:

1) подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень;

2) подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;

3) невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим цим Законом, складення заяви не за встановленою формою;

4) наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою.

15.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставами для прийняття рішення про відмову у продовженні дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства відповідно до статті 429 Закону України «Про зайнятість населення» є:

1) не усунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання регіональним центром зайнятості, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

2) подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 426 Закону України «Про зайнятість населення»;

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем.

16.

Результат надання адміністративної послуги

- Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства;

- Відмова у продовженні дії дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства.

17.

Способи отримання відповіді (результату)

У разі відсутності підстав для зупинення розгляду заяви копія рішення надсилається роботодавцю протягом 2 робочих днів поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для внесення плати (у разі прийняття рішення про продовження дії дозволу), також інформація про прийняте рішення та платіжні реквізити для внесення плати розміщується на офіційному веб-сайті Сумського обласного центру зайнятості.

У разі встановлення наявності підстав для зупинення розгляду заяви на пізніше наступного робочого дня приймається рішення про зупинення розгляду заяви, в якому зазначаються підстави для його прийняття. Копія рішення про зупинення розгляду заяви надсилається роботодавцеві поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

У разі відмови у продовженні дії дозволу подані документи повертаються (видаються особисто, надсилаються поштовим відправленням) роботодавцю не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від роботодавця заяви про їх повернення.

Видача оформленого бланку дозволу на застосування праці іноземця здійснюється через ЦЗ/філію (уразі бажання отримати оформлений дозвіл у ЦЗ/філії, де були подані документи).

 

Додаток 4

до наказу Сумського обласного

центру зайнятості

від  16.12.2021266

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

З ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ ДОЗВОЛУ

НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Сумський обласний центр зайнятості

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.

Прийом, реєстрація заяви з пакетом документів та складання опису

Адміністратор ЦЗ/філії

ЦЗ/філія

У день надходження заяви

2.

Передача/прийом заяви суб’єкта звернення з доданими документами

Адміністратор ЦЗ/філії / консультант роботодавця ЦЗ/філії/начальник відділу організаційної роботи та архівної справи Сумського ОЦЗ

ЦЗ/філія / відділ організаційної роботи та архівної справи Сумського ОЦЗ

У день надходження заяви

3.

Перевірка заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду

Провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

Відділ організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

Протягом наступного робочого дня після отримання заяви

4.

Прийняття рішення про зупинення розгляду заяви (за наявності підстав)

Директор Сумського ОЦЗ або його заступники

Відділ організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

Не пізніше наступного робочого дня після перевірки заяви та доданих до неї документів

5.

Повідомлення заявника про зупинення розгляду заяви

Провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

Відділ організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

Не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення зупинення розгляду заяви

6.

Прийняття рішення Сумським обласним центром зайнятості  щодо продовження дії дозволу

Директор Сумського ОЦЗ або його заступники

Відділ організації надання послуг роботодавцям

3 робочих дні з дня отримання заяви та документів; строк прийняття рішення за обставин зупинки розгляду зави, продовжується з дня подання заяви про додавання документів або мотивувального листа, з урахуванням часу який минув до зупинення розгляду заяви

 

7.

Повідомлення заявника про прийняте рішення

Провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

Відділ організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

2 робочих дні з дати прийняття рішення

8.

Оформлення продовження дозволу

Провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

Відділ організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

1 робочий день з дати надходження коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

9.

Контроль за надходженням коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (у разі платності послуги)

Провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

Відділ організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

10 робочих днів з дня отримання роботодавцем рішення про продовження дії дозволу, надісланого поштою з повідомленням про вручення

10.

Передача дозволу або письмової відмови з посиланням на чинне законодавство до ЦЗ/філії (у разі бажання отримати оформлений дозвіл у ЦЗ/філії, де були подані документи)

 

Провідний фахівець відділу організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ/Адміністратор ЦЗ/філії

Відділ організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ/ ЦЗ/філія

На наступний день після оформлення дозволу

11.

Видача суб’єкту звернення адміністративної послуги

Адміністратор ЦЗ/філії

ЦЗ/філія

У день звернення

 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858

___________________________________________

(найменування органу, до якого подається заява)

____________________________________________

(повне та скорочене найменування роботодавця -

____________________________________________

юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця)

ЗАЯВА
про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців

та осіб без громадянства

Прошу продовжити строк дії дозволу на застосування праці _________________________

_________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________________________

(громадянство/підданство)

до ________________________________________________________________________________

(зазначається строк згідно з вимогами статті 423 Закону України “Про зайнятість населення”)

на посаді (за професією) ____________________________________________________________,

(згідно з Національним класифікатором
ДК 003:2010 “Класифікатор професій”)

який є:

 • іноземним найманим працівником;
 • відрядженим іноземним працівником;
 • внутрішньокорпоративним цесіонарієм;
 • іноземним високооплачуваним професіоналом;
 • засновником та/або учасником, та/або бенефіціаром (контролером) юридичної особи, утвореної в Україні;
 • іноземним працівником творчої професії;
 • іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
 • особою, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, або особою, яка оскаржує рішення про відмову у визнанні особою без громадянства;
 • іноземним ІТ-професіоналом;
 • випускником вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу ____________________________________________________________________

(назва світового рейтингу)

Підтверджую, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів не пов’язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці.

Адреса електронної пошти ________________________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” _________________________________________

Місцезнаходження роботодавця - юридичної особи/фізичної особи - підприємця _______________________________________________________________________________

Контактний телефон __________________________

 

________________________________

(підпис керівника юридичної особи ∕
фізичної особи - підприємця)

___________________

(ініціали та прізвище)

Додаток: на ___ арк.

 

___ ___________ 20___ р.

 

МП (за наявності)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1096 від 11.11.2020}

Додаток 5

до наказу Сумського обласного

центру зайнятості

від  16.12.2021266

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

З ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОЗВОЛУ

НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Сумський обласний центр зайнятості

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ,

відділ організації надання послуг роботодавцям

40030, м. Суми, пл. Незалежності, 3 2 поверх, каб. 210

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер: 8.00 – 17.15

п’ятниця: 8.00 – 16.00,

обідня перерва: 12.00 – 13.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон – (0542) 68-55-10,

факс (0542) 68-55-05;

E-mail: inspekt@socz.gov.ua

https://sum.dcz.gov.ua/

Інформація про центр зайнятості/філію Сумського ОЦЗ (далі - ЦЗ/філія),

через який здійснюється надання адміністративної послуги

4.

Місцезнаходження ЦЗ/філії надання адміністративної послуги

ЦЗ/філії

5.

Інформація щодо режиму роботи ЦЗ/філії надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер: 8.00 – 17.15

п’ятниця: 8.00 – 16.00

 

6.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти ЦЗ/філії та веб-сайт Сумського ОЦЗ надання адміністративної послуги

ЦЗ/філії

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

7.

Закони України

Закон України «Про зайнятість населення»

8.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. № 858 «Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства» із змінами.

Умови отримання адміністративної послуги

9.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява роботодавця або уповноваженого представника про внесення змін до дозволу.

Роботодавець зобов’язаний звернутися для внесення змін до дозволу відповідно до частини першої статті 425 Закону України «Про зайнятість населення» у разі виникнення однієї з таких обставин:

1) зміна найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізація або виділ юридичної особи - роботодавця, зміна імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;

2) оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства;

3) зміна назви посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

10.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Для внесення змін до дозволу роботодавець подає заяву за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України.

Роботодавець разом із заявою про внесення змін до дозволу подає:

1) у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем, - копію паспорта фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;

2) у разі виникнення обставин, передбачених п. 2 ч.1 ст. 425 Закону - копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;

3) у разі виникнення обставин, передбачених п. 3 ч.1 ст. 425 Закону - проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту).

Підтвердження зміни найменування юридичної  особи - роботодавця, реорганізації або виділу юридичної особи - роботодавця регіональний центр зайнятості, отримує самостійно з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

11.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Роботодавець (уповноважена особа) зобов’язаний звернутися із заявою про внесення змін до дозволу не пізніш як за 30 днів після виникнення обставин, передбачених частиною першою статті 425 Закону України «Про зайнятість населення».

Роботодавець, який не звернувся із заявою про внесення змін до дозволу в установлений частиною третьою статті 425 Закону України «Про зайнятість населення», несе відповідальність відповідно до Закону.

12.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна.

13.

Строк надання адміністративної послуги

3 робочих дні з дня отримання відповідної заяви.

14.

Перелік підстав для зупинення розгляду заяви про видачу дозволу

Підставами для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви відповідно до частини третьої статті  428 Закону України «Про зайнятість населення» є:

1) подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень;

2) подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;

3) невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим цим Законом, складення заяви не за встановленою формою;

4) наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою;

5) невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.

15.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставами для прийняття рішення про відмову у внесенні змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства відповідно до статті 429 Закону України «Про зайнятість населення» є:

1) неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання регіональним центром зайнятості, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

2) подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 426 Закону України «Про зайнятість населення»;

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем.

16.

Результат надання адміністративної послуги

- Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства;

- Відмова у внесенні змін до дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства.

17.

Способи отримання відповіді (результату)

Копія рішення про внесення змін до дозволу надсилається роботодавцю протягом 2 робочих днів поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою.

У разі встановлення наявності підстав для зупинення розгляду заяви на пізніше наступного робочого дня приймається рішення про зупинення розгляду заяви, в якому зазначаються підстави для його прийняття. Копія рішення про зупинення розгляду заяви надсилається роботодавцеві поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

У разі відмови у внесенні змін до дозволу подані документи повертаються (видаються особисто, надсилаються поштовим відправленням) роботодавцю не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від роботодавця заяви про їх повернення.

Видача оформленого бланку дозволу на застосування праці іноземця здійснюється через ЦЗ/філію (у разі бажання отримати оформлений дозвіл у ЦЗ/філії, де були подані документи).

         
 

Додаток 6

до наказу Сумського обласного

центру зайнятості

від  16.12.2021266

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

З  ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОЗВОЛУ

НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Сумський обласний центр зайнятості

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.

Прийом, реєстрація заяви з пакетом документів та складання опису

Адміністратор ЦЗ/філії

ЦЗ/філія / Відділ організаційної роботи та архівної справи Сумського ОЦЗ

У день надходження заяви

2.

Передача/прийом заяви суб’єкта звернення з доданими документами

Адміністратор ЦЗ/філії/ консультант роботодавця ЦЗ/філії/начальник відділу організаційної роботи та архівної справи Сумського ОЦЗ

ЦЗ/філія / Відділ організаційної роботи та архівної справи Сумського ОЦЗ

У день надходження заяви

3.

Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги

Провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

Відділ організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

Протягом наступного робочого дня після отримання заяви

4.

Прийняття рішення про зупинення розгляду заяви (за наявності підстав)

Директор Сумського ОЦЗ або його заступники

Відділ організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

Не пізніше наступного робочого дня після перевірки заяви та доданих до неї документів

5.

Повідомлення заявника про зупинення розгляду заяви

Провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

Відділ організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

Не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення зупинення розгляду заяви

6.

Прийняття рішення Сумським обласним центром зайнятості  щодо внесення змін до дозволу

Директор Сумського ОЦЗ або його заступники

Відділ організації надання послуг роботодавцям

3 робочих дні з дня отримання заяви та документів; строк прийняття рішення за обставин зупинки розгляду зави, продовжується з дня подання заяви про додавання документів або мотивувального листа, з урахуванням часу який минув до зупинення розгляду заяви

 

7.

Повідомлення заявника про прийняте рішення

Провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

Відділ організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

2 робочих дні з дати прийняття рішення

8.

Оформлення змін до дозволу

Провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

Відділ організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

1 робочий день з дати прийняття рішення, в межах встановлених строків

9.

Передача дозволу або письмової відмови з посиланням на чинне законодавство до ЦЗ/філії (уразі бажання отримати оформлений дозвіл у ЦЗ/філії, де були подані документи)

 

Провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ/Адміністратор ЦЗ/філії

Відділ організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ / ЦЗ/філія

На наступний день після оформлення дозволу

10.

Видача суб’єкту звернення адміністративної послуги

Адміністратор ЦЗ/філії

ЦЗ/філія

У день звернення

                                                  

Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858

___________________________________________________

(найменування органу, до якого подається заява)

___________________________________________________

(повне та скорочене найменування роботодавця -

___________________________________________________

юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця)

 

ЗАЯВА
про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців

та осіб без громадянства

 

Прошу внести зміни до дозволу № ___________ на застосування праці __________________

__________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________________________________________________

(громадянство/підданство)

у зв’язку із:

 • зміною найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізацією або виділом юридичної особи - роботодавця, зміною імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;
 • оформленням нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі в разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства;
 • зміною найменування посади іноземця або особи без громадянства, переведенням на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

Адреса електронної пошти _________________________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” _____________________________________

_____________________________________________________________________________

Місцезнаходження роботодавця - юридичної особи/фізичної особи - підприємця _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Контактний телефон __________________________________________________________

 

Додаток: на ___ арк.

___ ___________ 20___ р.

_______________________________

(підпис керівника юридичної особи ∕
фізичної особи - підприємця)

_____________________

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

МП (за наявності)

 

Додаток 7

до наказу Сумського обласного

центру зайнятості

від  16.12.2021266

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ІЗ СКАСУВАННЯ ДОЗВОЛУ

НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Сумський обласний центр зайнятості

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ, відділ організації надання послуг роботодавцям

40030, м. Суми, пл. Незалежності,3

2 поверх, каб. 210

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер: 8.00 – 17.15

п’ятниця: 8.00 – 16.00,

обідня перерва: 12.00 – 13.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон – (0542) 68-55-10,

факс (0542)68-55-05;

E-mail: inspekt@socz.gov.ua

https://sum.dcz.gov.ua/

Інформація про центр зайнятості /філії Сумського ОЦЗ (далі - ЦЗ/філія),

через який здійснюється надання адміністративної послуги

4.

Місцезнаходження ЦЗ/філії надання адміністративної послуги

ЦЗ/філії

5.

Інформація щодо режиму роботи ЦЗ/філії надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер: 8.00 – 17.15

п’ятниця: 8.00 – 16.00

 

6.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти ЦЗ/філії та веб-сайт Сумського ОЦЗ надання адміністративної послуги

ЦЗ/філії

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

7.

Закони України

Закон України «Про зайнятість населення»

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення роботодавця або уповноваженого представника

 

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява у довільній формі.

Роботодавець зобов’язаний звернутись до регіонального центру зайнятості, про скасування дозволу за таких обставин:

1) трудовий договір (контракт) або гіг-контракт з іноземцем чи особою без громадянства припинено;

2) припинено виконання договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб'єктами господарювання, у зв'язку з яким був направлений іноземець або особа без громадянства;

3) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції) у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, прийняв рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або особою без громадянства (частина перша статті 4210 Закону України «Про зайнятість населення»).

10.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає роботодавець особисто або уповноважена ним особа.

 11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна.

12.

Строк надання адміністративної послуги

3 робочих дні з дня отримання заяви.

13.

Результат надання адміністративної послуги

Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Рішення оформлюється наказом Сумського обласного центру зайнятості та не пізніше ніж протягом 2 робочих днів з дня його прийняття розміщується на офіційному веб-сайті Сумського обласного центру зайнятості.

         
 

Додаток 8

до наказу Сумського обласного

центру зайнятості

від  16.12.2021266

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

З СКАСУВАННЯ ДОЗВОЛУ

НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Сумський обласний центр зайнятості

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.

Прийом, реєстрація заяви з пакетом документів

Адміністратор ЦЗ/філії

ЦЗ/філія

У день надходження заяви

2.

Передача/прийом заяви суб’єкта звернення з доданими документами

Адміністратор ЦЗ/філії /консультант роботодавця ЦЗ/філії/начальник відділу організаційної роботи та архівної справи Сумського ОЦЗ

ЦЗ/філія / Відділ організаційної роботи та архівної справи Сумського ОЦЗ

У день надходження заяви

3.

Відмітка про отримання від центру надання адміністративних послуг та реєстрація Сумським ОЦЗ заяви роботодавця

Провідний документознавець відділу організаційної роботи та архівної справи Сумського ОЦЗ

Відділ організаційної роботи та архівної справи Сумського ОЦЗ

У день отримання заяви

4.

Прийняття рішення Сумським обласним центром зайнятості  щодо скасування дозволу

Директор Сумського ОЦЗ або його заступники

Відділ організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

3 робочі дні з дати отримання заяви

5.

Повідомлення роботодавця про прийняте рішення

Провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

Відділ організації надання послуг роботодавцям Сумського ОЦЗ

2 робочих дні після прийняття відповідного рішення